Aandachtsgebieden

De projecten die Fonds 1818 steunt delen we onder in tien aandachtsgebieden. Binnen elk aandachtsgebied staat voorop dat de projecten bijdragen aan een betere samenleving en grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Welzijn

Een betrokken samenleving waarin mensen gelijke kansen krijgen en naar elkaar omkijken. Daar gaat het om bij projecten binnen ons aandachtsgebied Welzijn. Met het organiseren van een enkele ontmoeting bereik je dit niet. We zijn er voor aanvragers die herhaaldelijk onderlinge contacten mogelijk maken tussen mensen en groepen die niet vanzelfsprekend met anderen in aanraking komen. 

Middelbare scholieren en studenten die worstelen met gevoelens van eenzaamheid, stress en depressie hebben de aandacht van onder meer stichting Let’s Break the Shame (LBTS). Fonds 1818 steunt verschillende soortgelijke organisaties. We maakten een videoportret van medeoprichter van LBTS en ervaringsdeskundige Iris de With.

Nog een mooi voorbeeld van het aandachtsgebied Welzijn is de stadsontmoetingsplek Jessehof in Delft. Als we willen vertellen voor wie Fonds 1818 er is, zouden we dat kunnen doen met beleidstermen, kernwaarden en donatiecriteria. Maar een puur portret van de personen om wie het draait – de deelnemers aan en vrijwilligers rond de projecten die Fonds 1818 steunt -, zegt veel meer. Een van die personen is Dolphe Pierie, vaste bezoeker van de Jessehof. Bekijk hier zijn videoportret.

 

Terug naar boven

 

Maatschappelijke opvang

Aanvragers binnen dit aandachtsgebied zetten zich in voor kwetsbare mensen die zich niet of met moeite staande kunnen houden in de samenleving. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, asielzoekers, (ex)-slachtoffers van relationeel geweld en jongeren in de jeugdzorg. Zij hebben ondersteuning nodig om hun eigen weg te kunnen vinden. Om voor steun van Fonds 1818 in aanmerking te komen, is verblijf in een instelling niet noodzakelijk. Het doorslaggevende criterium is dat de doelgroep zich in een benarde positie bevindt.

Taalachterstand, een andere afkomst, gebrek aan diploma’s: al die dingen waarop mensen in hun zoektocht naar werk genadeloos kunnen worden afgerekend, spelen bij restaurant Sarban in Den Haag geen enkele rol. Dit initiatief van stichting Sarban de Toekomst is een mooi voorbeeld binnen het aandachtsgebied Maatschappelijke opvang. 

 

Terug naar boven

 

Armoede

Mensen die langdurig in armoede leven kampen vaak met gevoelens van schaamte, angst, frustratie, verdriet en eenzaamheid, waardoor chronische stress kan ontstaan. Fonds 1818 wil deze stress verlichten door organisaties te ondersteunen die individuen en gezinnen helpen bij hun urgente financiële noden. Daarnaast zet Fonds 1818 in op projecten die de omstandigheden verbeteren van mensen die in armoede leven.

 

Terug naar boven

 

Financiële zelfredzaamheid

Rondkomen, het regelen van je eigen geldzaken, weten bij wie je terecht kunt als je hulp nodig hebt; veel mensen in onze samenleving worstelen hiermee. Het lukt hen niet goed om financieel zelfredzaam te zijn. Geldproblemen doen zich in vele vormen voor. Dit maakt het thema even urgent als complex. Fonds 1818 steunt projecten die zich richten op het voorkomen en verminderen van financiële problemen onder kwetsbare groepen. Ook helpen we initiatieven op het terrein van arbeidstoeleiding, mits de gemeente haar steentje bijdraagt.

In deze video belichten we drie goede voorbeelden van projecten die mensen laten ontdekken waar hun interesses en talenten liggen, zodat ze verder komen. Het zijn projecten van i-did in Den Haag, KopieKoffie in Delft en BuZz Leiden. Bekijk de video.

 

Terug naar boven

 

Vrijwilligerswerk

Geen sterke samenleving zonder de belangeloze inzet van bevlogen mensen. Zonder vrijwilligers zou het grootste deel van de projecten die Fonds 1818 steunt niet van de grond komen. Om betrokken vrijwilligers te vinden én hen vervolgens met de juiste vaardigheden en kennis van zaken aan de slag te kunnen laten gaan, worden er uiteenlopende projecten opgezet. Die projecten, onder meer op het terrein van deskundigheidsbevordering, steunen we binnen dit aandachtsgebied. Projecten die zich richten op de waardering van vrijwilligers, zoals cadeautjes en feestelijke bijeenkomsten, komen niet voor steun in aanmerking. 

De werkwijze van Stichting Iedereen een Meester is een goed voorbeeld van ons aandachtsgebied Vrijwilligerswerk. Bekijk hier de video die we in samenwerking met Iedereen een Meester maakten.

 

Terug naar boven

 

Zorg

Eerstelijnszorg is een taak van de overheid en hiervoor verleent Fonds 1818 geen steun. Fonds 1818 richt zich wel op welzijnsinitiatieven binnen de zorg. We ondersteunen zowel activiteiten binnen als buiten zorginstellingen, als deze maar bijdragen aan het welbevinden van de deelnemers. Het verhogen van zelfredzaamheid en het streven naar deelname aan de samenleving zijn belangrijke uitgangspunten bij de beoordeling van aanvragen binnen dit aandachtsgebied. Bij projecten van zorginstellingen vragen we een eigen bijdrage die minimaal een kwart van de kosten dekt.

Een goed voorbeeld van een project dat bij Fonds 1818 valt onder het aandachtsgebied Zorg is het initiatief Het Onzichtbare Zichtbaar.

 

Terug naar boven

 

Sport, Spel & Bewegen

Of je nu fanatiek sport, gezellige wandeltochten maakt met een groepje of een potje jeu de boules speelt bij je verzorgingshuis; elke vorm van bewegen is gezond voor lichaam en geest. Fonds 1818 steunt projecten die kwetsbare groepen stimuleren om (meer) te sporten en te bewegen. Van het inrichten van openbaar toegankelijke speel- en sportplekken en sportactiviteiten in kwetsbare wijken tot sportverenigingen die de buurtfunctie van hun accommodatie willen versterken of een specifieke doelgroep een steuntje in de rug willen geven. 

Deze drie initiatieven die Fonds 1818 steunt zijn goede voorbeelden van projecten die het mogelijk maken dat íedereen mee kan doen met sportieve en gezellige activiteiten: Rowing Blind in Leiden, natuurwandelingen in Den Haag en de Delftse Vakantie Activiteiten. Bekijk de video die we maakten over deze projecten.

 

Terug naar boven

 

Educatie

Kwetsbare groepen, gelijke kansen en ontmoeten zijn ook de sleuteltermen binnen ons aandachtsgebied Educatie. We steunen educatieprojecten die de sociaal-economische positie van de doelgroep versterken, die bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden over onderwerpen waarmee de doelgroep minder vanzelfsprekend in aanraking komt. Coaching- en maatjesprojecten voor de jeugd worden gesteund waar reguliere voorzieningen tekort schieten of ontbreken. Voor onderwijsprojecten geldt dat ze een buitengewone aanvulling dienen te vormen op het curriculum en/of buiten de algemene taken en mogelijkheden van het onderwijs vallen.

Een passend voorbeeld binnen dit aandachtsgebied zijn deze drie bibliotheken – in Hillegom, Westland en Katwijk – die een donatie ontvingen omdat het educatieve ontmoetingsplekken zijn waar allerlei programma’s worden opgezet om iedereen mee te kunnen laten doen in de (digitale) samenleving.

 

Terug naar boven

 

Natuur & Milieu

Een gemeenschappelijke moestuin, natuurlijke speelplekken in een wijk, een park dat door bewoners wordt beheerd. Als er een plek is waar je anderen in een prettige sfeer kunt ontmoeten of met elkaar de handen uit de mouwen kunt steken, dan is het wel in de natuur. Een gezonde en groene leefomgeving bevordert het welzijn van bewoners in onze regio. Je kunt bij ons aankloppen met groenprojecten op plekken waar dat nodig is, met name in natuurarme wijken, buurten en straten. Ook steunen we initiatieven die inzetten op bewustwording en gedragsverandering, bijvoorbeeld stadslandbouwprojecten op natuurarme locaties, speelnatuur voor kinderen in achterstandswijken en hulp bij het opstarten van lokale energiecoöperaties.  

Het Circulair Warenhuis in Leiden is een goed voorbeeld van een project dat past binnen ons aandachtsgebied Natuur & Milieu. Lees in ons interview met Rutger Bos, directeur van het Circulair Warenhuis, waarom

 

Terug naar boven

 

Amateurkunst

Fonds 1818 steunt uitingen van amateurkunst met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie. Het gaat om initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. Aanvragen voor investeringen in (oefen)ruimtes of podia voor amateurkunstuitingen, deskundigheidsbevordering en optredens kunnen voor honorering in aanmerking komen. Fonds 1818 draagt niet bij aan (vervanging van) instrumenten en andere materialen, zoals kleding. Uitzonderingen zijn mogelijk voor zogenoemde HaFaBra-verenigingen: harmonie, fanfare, brassband. 

Educatieve programma’s, multidisciplinaire performances en andere activiteiten voor een breed publiek: het initiatief Herdenkingsjaar Slavernijverleden is een mooi en passend voorbeeld bij ons aandachtsgebied Amateurkunst.

 

Terug naar boven

 

Bekijk en lees meer verhalen van projecten die we steunen.