Voorwaarden voor organisaties

Voordat je een donatieaanvraag indient, willen we je vragen om goed te controleren of je met het project aan de voorwaarden van Fonds 1818 voldoet.

Dit zijn onze voorwaarden

Lees onderstaande voorwaarden voordat je een aanvraag indient. 

Wij toetsen aanvragen van stichtingen en verenigingen aan het beleid van Fonds 1818. Je project moet in elk geval voldoen aan deze voorwaarden:

 • De aanvraag wordt ingediend door een organisatie zonder winstoogmerk: een stichting, vereniging of sociale onderneming (lees onderaan deze pagina meer over wat wij verstaan onder een sociale onderneming).
 • Het project wordt uitgevoerd binnen onze regio en richt zich op de inwoners van dit gebied.
 • De aanvrager is in onze regio gevestigd. Uitzonderingen maken we voor landelijke organisaties met een uniek plan dat zij met samenwerkingspartners in onze regio willen opzetten.
 • Het project begint op zijn vroegst zes weken na het indienen van de aanvraag.
 • Het project heeft een maatschappelijk doel. Hieronder verstaan we projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, die mensen blijvend met elkaar verbinden en die de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren.
 • Het project heeft geen politiek of religieus doel. Hieronder verstaan we inspanningen gericht op het werven van politieke stemmen of gelovigen.
 • Het project richt zich niet op het geven van individuele steun (één specifiek persoon of gezin).
 • Wij verstrekken geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger zijn dan de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 • De inzet van vrijwilligers is van groot belang. 
 • Een aanvraag indienen kan alleen via het formulier op deze website. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, sturen wij retour met het verzoek het online aanvraagformulier te gebruiken.

Aanvullende voorwaarden voor sociale ondernemingen

Fonds 1818 steunt incidenteel organisaties met een winstoogmerk. Deze ondernemingen hebben tot doel sociale impact te realiseren. In eerste instantie heeft Fonds 1818 hierbij voor ogen: projecten die gericht zijn op arbeidstoeleiding. Voorwaarde bij dergelijke projecten is dat de onderneming concrete afspraken heeft met een gemeente in onze regio met betrekking tot het aanleveren van personeel.

Voor een eventuele donatie zijn uitgezonderd:

 • Reguliere exploitatiekosten
 • Herfinanciering van schulden
 • Projecten buiten de regio van Fonds 1818
 • Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Benieuwd of je bij Fonds 1818 aan het juiste adres bent?

Start de quickscan voor:

OrganisatiesBewoners