Vacature bestuursvoorzitter van Fonds 1818

Fonds 1818 zoekt een maatschappelijk betrokken voorzitter van het bestuur.

Profiel algemeen

De leden van het bestuur van Fonds 1818 vormen samen een multidisciplinair team. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die generalist zijn en daarnaast een aandachtsgebied hebben. Van de leden wordt besluitvaardigheid verwacht. Zij zijn in staat om scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen. 

De volgende kwaliteiten dienen in het bestuur in zijn totaliteit goed vertegenwoordigd te zijn:

 • brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • een relevant netwerk;
 • betrokken bij het werkgebied van Fonds 1818. De beleidslijn is dat leden van het bestuur woonachtig zijn in het werkgebied. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, maar er dient in ieder geval een sterke band met de regio te zijn;
 • ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • juridische kennis;
 • besluitvaardig, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • kunnen werken in teamverband, openstaan voor de mening van anderen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; leden van het bestuur durven lastige vragen te stellen, ook wanneer zij daar aanvankelijk alleen in staan, in te grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ te hebben bij moeilijke beslissingen;
 • ervaring in het omgaan met financiële informatie en andere managementinformatie, zoals jaarrekeningen, begrotingen en beleidsstukken;
 • inzicht in het functioneren van de organisatie;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling. 

Het bestuur streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit en maatschappelijke oriëntatie van de leden.

Leden van het bestuur mogen geen zakelijke relaties/ verbindingen hebben met Fonds 1818.

Profiel specifiek

Fonds 1818 zoekt per 1 juli 2024 een voorzitter van het bestuur.  

Je dient te beschikken over: 

 • ervaring als bestuurder en/of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie; 
 • ervaring als voorzitter; 
 • kennis van governance en zicht op diverse besturingsmodellen; 
 • kunde om verbinding te maken met diverse betrokkenen;
 • affiniteit met kwetsbare groepen in de samenleving.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen zijn tussentijdse overleggen soms nodig. Fonds 1818 zoekt een voorzitter van het bestuur die ook op dit soort momenten bereikbaar en beschikbaar is. 

Fonds 1818

Fonds 1818 steunt maatschappelijke projecten in negentien gemeenten in Zuid-Holland, waaronder Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer en Westland. Het regionale vermogensfonds geeft geld aan organisaties zonder winstoogmerk en groepjes bewoners die aansluiten bij het donatiebeleid.
 
Fonds 1818 heeft oude wortels, maar staat midden in de maatschappij. Om precies te zijn voeren die wortels terug naar 16 november 1784. Toen werd namelijk de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. Hieruit ontstond onder andere de Haagse Nutsspaarbank. En uit die bank is Fonds 1818 weer voortgekomen. Het jaar 1818 verwijst naar het oprichtingsjaar van de bank. Het fonds zelf is een stuk jonger, ruim dertig jaar.

Fonds 1818 erfde niet alleen het vermogen van de Haagse Nutsspaarbank; in de doelstellingen van het fonds klinkt ook de eeuwenoude ‘Nutsgedachte’ door. Kort gezegd luidt die: bijdragen aan het welzijn van mens en maatschappij en streven naar gelijkwaardigheid. Daarmee wordt meteen de kern van het donatiebeleid van Fonds 1818 verwoord, waarin veel aandacht is voor het vooruithelpen van kwetsbare groepen.
 
De donaties en andere uitgaven worden betaald uit het rendement op het vermogen van Fonds 1818. Het jaarlijkse donatiebudget is circa 10 miljoen euro. 

Fonds 1818 helpt niet alleen met het geven van geld, maar gaat ook met de aanvragers in gesprek en denkt met hen mee. Er worden projecten in het hele werkgebied bezocht, en trainingen, spreekuren en bijeenkomsten georganiseerd. 

De organisatie bestaat uit twintig medewerkers. Fonds 1818 is ook de eigenaar en exploitant van Het Nutshuis, het monumentale oud-hoofdkantoor van de Haagse Nutsspaarbank, waarin het fondskantoor is gevestigd en dat dient als verhuurlocatie en bedrijfsverzamelgebouw. 

Na een tijd met veel aandacht voor het aanscherpen van het donatiebeleid, alsmede verzakelijken en verder professionaliseren van de organisatie, ligt de focus nu op het bereiken van alle relevante doelgroepen en op de positie van Fonds 1818 in een sterk veranderende samenleving met alle actuele (maatschappelijke en technologische) ontwikkelingen.

Meer informatie over de organisatie vind je op fonds1818.nl en nutshuis.nl.

Het bestuur van Fonds 1818

Het bestuur van Fonds 1818 bestuurt het fonds op hoofdlijnen. Het bestuur benoemt de directeur die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de dagelijkse leiding aan Fonds 1818 en de uitvoering van het beleid. Alleen over uitzonderlijke, omvangrijke donatieaanvragen beslist het bestuur.
 
Bij het bestuur ligt ook de eindverantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. Twee van de leden van het bestuur (niet de voorzitter) maken deel uit van de Adviescommissie Beleggingen (ACB). De andere commissie-leden zijn de directeur en een extern deskundige.

De maximale zittingsperiode van bestuursleden van Fonds 1818 is negen jaar. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd, waarna zij twee keer kunnen worden herbenoemd.

Vijf tot zes keer per jaar vinden er reguliere bestuursvergaderingen plaats.

Het bestuur van Fonds 1818 bestaat uit vijf personen. De leden van het bestuur zijn collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de volgende taken:

 • De primaire taak van het bestuur is om het beleid van de organisatie vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering daarvan door de directeur en de staf binnen de grenzen van hun bevoegdheden, alsmede op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
 • In de rol van werkgever beslist het bestuur over de benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en het ontslag van de directeur.
 • In de rol van opdrachtgever beslist het bestuur over de selectie, benoeming, beoordeling en opdracht voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant.
 • Het bestuur gaat over het al dan niet goedkeuren van majeure besluiten.
 • Het bestuur functioneert als strategisch klankbord voor de directeur. Met name in de oriënterende, meningvormende sfeer denkt het bestuur met de directeur mee op het gebied van onder andere beleid, investeringen, bedrijfsvoering en samenwerkingen met andere organisaties.

Van ieder lid van het bestuur wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar Fonds 1818.

Het is mogelijk dat één persoon op meerdere kennisgebieden onderlegd is. Bij de samenstelling van het bestuur wordt vooral gekeken of de totale groep voldoende expertise heeft. Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld. 

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een verlenging van drie jaar. Informatie over de honorering van bestuursleden van Fonds 1818 kun je opvragen bij PublicSpirit.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met drs. Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn. Beiden zijn bereikbaar via dit algemene telefoonnummer 033 – 445 90 50. Je kunt je vraag tevens per e-mail voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie kun je indienen via publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ je motivatiebrief, onder vermelding van vacaturenummer 8291, en een cv indienen. Indien de sollicitatie is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan verzoeken wij je vriendelijk om contact op te nemen met PublicSpirit. 
 

Solliciteer op deze vacature via PublicSpirit

Je kunt reageren tot en met zaterdag 6 april 2024.

Planning

 • Reactietermijn: t/m za. 6 april a.s.
 • Voorselectiegesprekken door PublicSpirit: online, week 16-17
 • Selectiegesprekken bij Fonds 1818: di. 21 mei, 09.00-17.00u
 • Benoeming: in bestuursvergadering do. 20 juni 2024
 • Bestuurslid treedt in functie per 1 juli 2024

Fonds 1818 

 • Steunt maatschappelijke projecten in 19 gemeenten.
 • Voortgekomen uit de Haagse Nutsspaarbank.
 • Donaties worden betaald uit het rendement op het vermogen.
 • Jaarlijks donatiebudget van circa 10 miljoen euro.
 • Het vooruithelpen van kwetsbare groepen vormt de kern van het donatiebeleid.
 • Fonds 1818 geeft niet alleen geld, maar denkt ook met de aanvragers mee.
 • Organisatie van 20 medewerkers.
 • Eigenaar en exploitant van Het Nutshuis.

Bestuur van Fonds 1818

 • Bestaat uit vijf personen.
 • Een lid van het bestuur wordt voor drie jaar benoemd, de maximale zittingstijd is negen jaar.
 • Beslist over donaties van € 100.000 of hoger. 
 • Eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het vermogen van Fonds 1818. 
 • Primaire taak: het beleid van de organisatie vaststellen en toezicht houden op de uitvoering hiervan. 
   

Direct solliciteren

Meer vacatures

We zijn ook op zoek naar een maatschappelijk betrokken lid van het bestuur met kennis van beleggingen en vermogensbeheer. Lees de vacature.