Breed Haags armoede-overleg

Hoe kunnen we de mensen helpen die door de sterke kostenstijgingen zwaar in de problemen komen? Die vraag staat centraal in de serie bijeenkomsten die we samen met STEK organiseren voor betrokkenen uit alle hoeken van Den Haag. Sinds het najaar van 2022 hielden we drie centrale bijeenkomsten en vier themasessies. In 2023 blijven we samenkomen om ervaringen, inzichten en plannen te delen.

Bijeenkomst van 26 juni 2023

Op maandag 26 juni bezochten 53 mensen het Haags armoede-overleg in Het Nutshuis. Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink gaf na zijn welkomstwoord een overzicht van wat er sinds de eerste bijeenkomst in oktober vorig jaar is bereikt met het overleg.

Het overleg heeft ruim 150 verschillende hulpverlenende organisaties met elkaar in contact gebracht. Van klein tot groot, en met relevante vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag. In onderlinge samenwerking zijn veel nieuwe initiatieven ontwikkeld om mensen in (financiële) nood als gevolg van de energiecrisis en prijsstijgingen extra hulp te bieden.

Uitdagingen die er nog liggen zijn bijvoorbeeld: het verder stimuleren en ontwikkelen van netwerken (in het bijzonder op wijkniveau), de vragen oppakken van hulpverlenende migrantenorganisaties én meer mogelijkheden bieden aan mensen om uit hun isolement te komen door gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen.

In het overleg was er ook aandacht voor vraag en aanbod van financiële hulp. Fatma Aktaş (Avrasya Foundation) vertelde waar zij tegenaan loopt als het gaat om financiële hulpvragen. Scarlett Zwartkruis (Sociale Fondsen Den Haag) gaf een beeld van de mogelijkheden voor (acute) financiële hulpvragen die zij bieden.

Deelnemers die deze bijeenkomst of eerdere bijeenkomsten hebben bijgewoond, hebben een uitgebreid verslag ontvangen.

Lees hieronder meer over de vier themasessies. 

Thema 'Wonen en energie' 

Door gebrekkige isolatie en verouderde woningen ziet een groot aantal huishoudens de stookkosten uit de hand lopen. Wat kunnen we doen om te helpen bij betere isolatie, hoe kunnen we stookkosten verminderen of compenseren? Hoe kunnen we voorlichting over energieverbruik verbeteren? Wat kunnen we bereiken door samen te werken met beoogde partners zoals woningbouwverenigingen of huizenbezitters? Kunnen we een solidariteit-energiefonds oprichten?

Bij dit thema worden de volgende twee onderwerpen uitgewerkt:

  1. Er moet aandacht zijn voor de verschillende talen die in Den Haag worden gesproken.
  2. 'Energieklussers' worden opgeroepen om de nodige maatregelen te treffen in slecht geisoleerde huizen. 

Thema 'Hulp in natura' 

Wat kunnen we doen om mensen in onze omgeving te helpen? Hoe kunnen we bestaande netwerken, die krachtig zijn en vertrouwen als basis hebben, versterken? Wat is er nodig om de verbinding in de wijken te stimuleren, zodat bijvoorbeeld ouderen met elkaar in contact komen? Hoe kunnen we een sociale markt voor vraag en aanbod organiseren? 

Bij dit thema zijn twee concrete ideeën op tafel gekomen: 

  1. Het organiseren van bijeenkomsten in de Haagse wijken Morgenstond en Laak waar alle relevante organisaties en groepen mensen worden uitgenodigd. Eten, spel en cultuur zijn hierbij de verbindende factoren.
  2. Om buiten het cirkeltje van bekende gezichten te komen, wordt aan iedere genodigde gevraagd om een ander mee te nemen. Zo bereiken we de mensen die we nu niet bereiken.

Thema 'Financiële hulp' 

Kosten voor boodschappen, gas, elektra en bouwmaterialen rijzen de pan uit. Bij wie is de nood het hoogst en hoe kunnen we deze mensen wegwijs maken in de opties voor financiële steun? Hoe bieden we hen perspectief? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen burgers, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke overheid?

In het overleg over dit thema kwamen de bekende sociale voorzieningen voorbij, het regelen van bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er werden twee ideeën geopperd om mee verder te gaan: 

  1. We moeten praten met de gemeente Den Haag over laagdrempelige trainingen over regelgeving.
  2. Het is handig om korte (social) video's te maken waarin procedures worden uitgelegd en waarin wordt verteld wie je kunt bellen voor hulp.

Thema 'Voedsel en maaltijden'

Hulp in de vorm van voedsel ligt voor de hand, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit kwalitatief goed en duurzaam gebeurt? Op welke manier kunnen we partijen uit de wijk betrekken bij de ontbijt- en lunchvoorziening in het onderwijs? Hoe kunnen we in de wijk en tussen de wijken activiteiten organiseren om voedsel in te zamelen? Welke stappen vraagt het om vraag en aanbod (van voedsel, maar bijvoorbeeld ook van kleding) bij elkaar te brengen qua menskracht, coördinatie en locaties? Wat kunnen welzijnsprofessionals en wijkwethouders hierin betekenen?

De conclusie die getrokken werd na het overleg over dit thema: In Den Haag zijn heel veel projecten en initiatieven die over eten gaan. Denk alleen al aan de Voedselbank en De Participatie Keuken. Maar er zijn er heel veel meer en niemand heeft het overzicht, laat staan dat ze van elkaars bestaan afweten. Er wordt op wijkniveau onderzocht wat er aan aanbod is en hoe de initiatieven met elkaar in contact kunnen komen, met als doel om samenwerking op dit gebied te stimuleren en in gesprek te komen over armoede.

Agenda

Er zijn geen activiteiten gepland.