Algemene Voorwaarden

 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. (Fonds 1818 is een ANBI waardoor donaties zijn vrijgesteld van schenkingsrecht).
   
 2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fonds 1818 aan derden overdragen.
   
 3. De donatie van Fonds 1818 is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
   
 4. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) de donatie van Fonds 1818, dient u Fonds 1818 onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de goedkeuring van Fonds 1818 vereist.
   
 5. De financiële toekenning wordt door Fonds 1818 verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw organisatie van de met Fonds 1818 gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
   
 6. Fonds 1818 behoudt zich het recht voor zijn donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  - er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
  - er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/ plaatsvond;
  - de door Fonds 1818 ter beschikking gestelde middelen niet of niet volledig benodigd zijn;
  - indien u binnen vijf jaar na de dagtekening van onze donatiebrief in staat van faillissement wordt verklaard , surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aan uw crediteuren aanbiedt, uw activiteiten geheel of grotendeels staakt en/of aan een ander overdraagt of u er niet in slaagt een executoriaal beslag op enig goed van uw organisatie binnen drie werkdagen op te laten heffen;
  - Fonds 1818 met de door u ingediende stukken zoals vermeld in punt 5 in redelijkheid niet kan instemmen;
  - Fonds 1818 binnen 12 maanden na dagtekening van deze brief van u geen schriftelijke verklaring heeft ontvangen dat het beoogde project zal doorgaan;
  - Fonds 1818, na u hiervoor in gebreke te hebben gesteld, geen financiële verantwoording van u heeft ontvangen.
   
 7. In de onder punt 6 genoemde gevallen kan door Fonds 1818 ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.
   
 8. Indien een donatie is besteed aan de investering in één of meer zaken, dient u tijdig met Fonds 1818 in overleg te treden over herbestemming hiervan, wanneer:
  – uw organisatie ophoudt te bestaan en/of
  – deze zaken niet of niet meer gebruikt worden voor de activiteiten waarvoor uw organisatie deze volgens uw aanvraag bestemd had.
  Indien u nalaat om met Fonds 1818 in overleg te treden over herbestemming, of indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming over herbestemming, behoudt Fonds 1818 zich het recht voor zijn donatie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.
   
 9. Fonds 1818 controleert de besteding van donaties:
  - bij bedragen tot € 100.000 via een bestedingsverklaring en overzicht van inkomsten en uitgaven. De indeling van het overzicht van inkomsten en uitgaven is gelijk aan die van de definitieve begroting, zoals u deze aan Fonds 1818 heeft toegestuurd, zodat vergelijking mogelijk is. Op eerste verzoek hiertoe van Fonds 1818 dient u de bonnen en facturen te overleggen. Fonds 1818 behoudt zich het recht voor om de inkomsten en uitgaven van het project bij uw organisatie zelf te (laten) controleren, waaraan uw organisatie alle medewerking dient te verlenen.
  - bij bedragen vanaf € 100.000 aan de hand van een accountantsverklaring die uw organisatie laat opmaken door een onafhankelijke externe registeraccountant, uit welke verklaring blijkt dat de verstrekte middelen daadwerkelijk besteed zijn aan het overeengekomen doel.
   
 10. Fonds 1818 behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun.
  In uw eigen publiciteitsuitingen dient u de naam van Fonds 1818 als volgt te hanteren: Fonds 1818. (Voor logo en vlaggen van Fonds 1818, graag contact opnemen met de afdeling Communicatie van Fonds 1818, telefoon 070 375 49 56).

  Wilt u weten hoe Fonds 1818 met uw eventuele persoonsgegevens omgaat? Klik dan hier voor de privacyverklaring van Fonds 1818.

 

U bent hier