Directieverslag 2018

Ontwikkeling donatieaanvragen       

In 2018 bedroeg het aantal ontvangen donatieaanvragen 2.175. Dit is 28,0% meer dan in 2017 (2017: 1.699). In het verslagjaar zijn 1.637 (78,5%) donatieaanvragen gehonoreerd, 448 (21,5%) werden afgewezen of teruggetrokken. In totaal zijn derhalve 2.085 donatieaanvragen behandeld. In 2017 waren dit 1.678 aanvragen.
Van de 1.637 gehonoreerde donatieaanvragen waren er 712 afkomstig uit Den Haag, 194 uit Leiden, 144 uit Delft en 104 uit Zoetermeer. De overigen waren afkomstig uit andere gemeenten of hadden een regionaal of landelijk karakter.

In 2018 werd totaal een bedrag van € 12,4 miljoen toegewezen, waarvan € 5,8 miljoen voor Den Haag, € 1,2 miljoen voor Leiden, € 0,8 miljoen voor Delft, € 1,9 miljoen voor de regio en € 2,7 miljoen voor overige gemeenten binnen de regio. Een bedrag van € 1,0 miljoen viel vrij. Er zijn geen aanvragen afgewezen vanwege gebrek aan middelen.

Gehonoreerde projecten

De volgende totaal bedragen (afgerond) zijn toegewezen aan projecten die in 2018 zijn gehonoreerd:

                              Begroting                Resultaat
- Educatie              €   1,64 miljoen       €   1,96 miljoen
- Kunst & Cultuur   €   4,00 miljoen       €   3,69 miljoen
- Natuur & Milieu   €   1,30 miljoen        €   0,84 miljoen
- Zorg & Welzijn    €   5,30 miljoen        €   5,90 miljoen

  Totaal                  €  12,24 miljoen       €  12,39 miljoen

De vijf grootste donaties waren in het verslagjaar  

- Fonds 1818 eigen initiatief, Koren zingen voor ouderen                €   320.000,--
- Movies that Matter, meerjarige steun voor de filmfestivals             €   225.000,--
- Fonds 1818 eigen initiatief, Jeugdvakantieloket                             €   200.000,--
- Humanity House,
  meerjarige steun om transitie in de organisatie te maken              €   190.000,--
- Happy Bakery, aanschaf en installatie van het bakkerijorgel         €   150.000,--
 
Financiën

In de toelichting op de jaarrekening wordt stilgestaan bij een vergelijking van de staat van baten en lasten. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de exploitatie 2018 met 2017 vergeleken.
In 2017 was er een positief saldo van € 11,3 miljoen. Het negatieve resultaat van 2018 is € 14,8 miljoen. De totale kosten van de eigen organisatie in 2018 zijn per saldo met € 455000 gestegen ten opzichte van 2017. Een vergelijking van de kostensoorten levert het volgende op: 

- Lager 

  • Salaris-, personeelskosten          € 23.000    
  • Huisvestingskosten                     € 60.000    
  • P.R.-kosten                                  € 32.000
  • Afschrijvingskosten                      € 21.000    
  • Bestuurskosten                            € 10.000
  • Adviescommissie beleggingen    € -       
  • Riviervismarkt 5 / Achterterrein   € -   

                                                              € 146.000

- Hoger 

  • Diensten Derden      € 202.000    
  • Kantoorkosten          € 4.000    
  • Algemene kosten     € 395.000            

                                          € 601.000  
       
Personeel 

Personeelsbestand        
Op 31 december 2018 bedroeg het aantal medewerkers 28,  dat waren er  3 minder dan eind 2017.  Het aantal FTE's bedroeg 20,5 tegenover 25,5 eind 2017. Van hen zijn er 17 vrouw en 11 man. De gemiddelde leeftijd eind 2018 was 52,1 jaar (eind 2017 was dit 50,8 jaar). Het gemiddeld aantal dienstjaren per medewerker bedroeg eind 2017: 10,7  (2017: 10,5).

Personeelswisselingen en tijdelijke dienstverband     
In 2018 waren, o.a. in verband met de jubileumactiviteiten,  4 mensen op tijdelijke basis werkzaam  voor Fonds 1818 en 18 mensen op zzp-basis. Van een aantal van deze mensen werd per ultimo 2018 danwel begin 2019 afscheid genomen. Eind 2018 eindige het dienstverband van de voormalige directeur.

Stages        
Fonds 1818 is een door de Ecabo erkend leer-werkbedrijf. Evenals in 2017 zijn er in 2018 geen stagiaires begeleid binnen het Fonds. Bij het Nutshuis was er een stagiair voor de afdeling verhuur.

Personeelsvertegenwoordiging        
De medewerkers van Fonds 1818 worden vertegenwoordigd door een Ondernemingsraad, bestaande uit drie leden, waarvan één vanuit het Nutshuis. In 2018 zijn directie en OR circa twaalf maal bijeen gekomen voor overleg, waarbij vooral de  opvolging van de directeur, het personeelshandboek en de stand van zaken van de pensioenen ter sprake zijn gekomen. De OR sprak ook met het bestuur.        
 
Ziekteverzuim en vertrouwenspersoon       
Het totale ziekteverzuim bedroeg in 2018 12,3%, tegen 2,6% in 2017. Enkele medewerkers waren langdurig ziek. De vertrouwenspersoon is in 2018 niet geconsulteerd.

Salaris, pensioen en levensloop        
Voor de indexatie van de salarissen wordt gekeken naar de mutatie van het cao-loon voor de gesubsidieerde sector, exclusief bijzondere beloningen. Als minimum geldt de inflatie. De datum waarop de salarisverhoging ingaat is op 1 april van elk jaar. In 2018 was de indexatie 1,5%.

Algemene personeelszaken        
Met hulp van een externe deskundige is de personeelszakenportefeuille geactualiseerd. Een aantal zaken werd uitbesteed en/of gedigitaliseerd.  De contracten met zzp-ers zijn herzien. Het personeelshandboek is samen met de OR geheel geactualiseerd en is begin 2019 gepubliceerd.
       
Den Haag, 8 mei 2019
S.A. ten Bokkel Huinink, directeur

U bent hier