ANBI

Stichting Fonds 1818 tot Nut van het Algemeen; ook bekend als Fonds 1818
Fonds1818 is opgericht op 26 mei 1992 en ingeschreven onder nummer 41149069 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

LEI-nummer: 724500V9TKY83AM0NE79
BTW-nummer: 801508022B01

Adres:
Riviervismarkt 4
2513 AM Den Haag

070 364 11 41
www.fonds1818.nl
info@fonds1818.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informele jongerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten. Dit gebeurt met geld en met kennis.

De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn. Zoals festivals, moeder-kindcentra, voorstellingen op scholen, of de inrichting van een locatie. Fonds 1818 heeft verschillende aandachtsgebieden met elk een eigen missie. De algemene criteria gelden voor alle aanvragen.

Statuten Fonds 1818.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Het beleid van Fonds 1818 is terug te vinden in het Jaarbericht. Hier vindt u onder Beleid een overzicht van het meerjarenbeleid, de toekomstvisie en het beleggingsbeleid.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
De heer J. Schinkelshoek (voorzitter)
De heer S. E. Eisma
Mevrouw L.J. Merkx
De heer A. H. Leentra
Mevrouw N. van den Bergh

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van het fonds ontvangen een vergoeding van bijna € 8000 per jaar. Daarnaast wordt per vergadering een onkostenvergoeding  verstrekt voor het bijwonen van de  vergaderingen van het bestuur en de ACB.
In het Jaarbericht vindt u onder Organisatie alle relevante informatie over het bestuur en het bestuursverslag.

Beloningsbeleid medewerkers
Het beloningsbeleid voor medewerkers van Fonds 1818 heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. De beloning bevindt zich aan de bovenkant van wat in de non-profit sector gebruikelijk is. Er is sprake van een dertiende maand, een pensioen op basis van eindloon en een bijdrage in de pensioenpremie die voor de meeste medewerkers volledig wordt gecompenseerd. De salarissen worden geindexeerd met de CBS-index voor de gesubsidieerde sector, met als minimum de inflatie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
Fonds 1818 geeft jaarlijks financiële steun aan stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven in de  regio ten behoeve van ruim 1.000 maatschappelijke projecten. Een overzicht van alle gesteunde projecten is te vinden op de website van het fonds onder Projecten. In het Jaarbericht wordt ingegaan op de activiteiten van Fonds 1818 per aandachtsgebied of programma. Ook is er aandacht voor de overige activiteiten van Fonds 1818 op het gebied van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, het geven van advies en het bieden van netwerk. 

De balans en de staat van baten en lasten
De balans en de staat van baten en lasten is samen met het gehele financiële overzicht van Fonds 1818 terug te vinden in het Jaarbericht onder Cijfers.

 

U bent hier