Fonds 1818 scherpt donatiebeleid aan

Met ingang van 1 januari 2021 is het aangescherpte beleid van Fonds 1818 van kracht. De nadruk ligt in dit beleid nog meer dan voorheen op de kwetsbare groepen in de samenleving en de inzet van vrijwilligers. Op het gebied van kunst en cultuur steunen we uitdrukkelijk alleen nog amateurkunst met een maatschappelijke functie. We stoppen met het steunen van eenmalige activiteiten die voor dat moment leuk zijn, maar geen blijvende invloed hebben. Voor organisaties die nu buiten het beleid gaan vallen maar waar Fonds 1818 al langer een relatie mee heeft, is er een overgangsregeling. Hieronder een toelichting.

Stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen en groepjes van minimaal drie bewoners uit negentien gemeenten kunnen bij Fonds 1818 een donatie aanvragen voor hun maatschappelijke project. Hoewel de gesteunde projecten in thema, omvang en kosten sterk van elkaar kunnen verschillen, vinden de aanvragers van Fonds 1818 elkaar in een gedeeld doel. Dat doel is: iedereen blijvend laten meedoen in een gezonde en verbindende samenleving. Of de aanvrager nu actief is op het terrein van bijvoorbeeld welzijn, zorg, educatie, amateurkunst of natuur is voor Fonds 1818 ondergeschikt aan het sociaal-maatschappelijke doel dat met het ingediende plan wordt nagestreefd.

Voor Fonds 1818 is deze koers niet nieuw. Sterker nog, het welzijn van mens en maatschappij en het streven naar gelijkwaardigheid voeren terug tot de ‘Nutsgedachte’ van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de Nutsspaarbank waaruit Fonds 1818 is voortgekomen. Toch voelen we ons genoodzaakt om ons huidige donatiebeleid wat aan te scherpen; deels omdat we te maken krijgen met een aantal bezuinigingen, maar vooral omdat we op die manier nog dichter bij de kern komen. We hanteren het aangescherpte donatiebeleid vanaf 1 januari 2021. 

Belangrijkste aandachtspunten

  • Wanneer we spreken over een samenleving waarin mensen gelijke kansen krijgen en structurele verbindingen aangaan met anderen, tekent zich direct een grote groep af voor wie dit verre van vanzelfsprekend is. Nog meer dan voorheen wil Fonds 1818 er zijn voor kwetsbare mensen die – om verschillende redenen – moeite hebben om aansluiting te vinden en zich goed staande te houden in de samenleving.
  • In een sterke samenleving zijn bewoners betrokken en bereid om zich belangeloos in te zetten. Fonds 1818 hecht grote waarde aan de inzet van vrijwilligers die helpende handen uitsteken, mensen samenbrengen en anderen aansteken met hun enthousiasme.
  • Op het gebied van kunst en cultuur steunen we alleen nog amateurkunst – waaronder uitvoeringen, presentaties en talentontwikkeling – met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie; initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. Professionals uit de kunst- en cultuursector kunnen onderdeel uitmaken van het project mits er een sociaal-maatschappelijk doel wordt gediend én een maatschappelijke organisatie de initiatiefnemer en aanvrager is. 
  • We stoppen met het steunen van eenmalige activiteiten die voor dat moment leuk zijn, maar geen blijvende invloed hebben op de (persoonlijke) ontwikkeling of het welbevinden van deelnemers.  
  • We geven de voorkeur aan aanvragers die zich bij het organiseren van activiteiten naar buiten richten en samenwerkingen aangaan. Organisaties die er alleen zijn voor hun eigen leden of achterban steunen we niet, tenzij er geen andere mogelijkheid is om een kwetsbare groep te bereiken en het van belang is voor de ontwikkeling van deze groep. 

Overgangsregeling

Fonds 1818 wil een betrouwbare partner zijn en de banden met bestaande aanvragers niet van de één op de andere dag doorsnijden. Een initiatief dat de afgelopen jaren meerdere keren is gehonoreerd maar niet meer voldoet aan de criteria van het nieuwe beleid, komt nog eenmalig voor steun in aanmerking. Deze laatste toekenning kan gelijk zijn aan de bijdragen die afgelopen jaren beschikbaar werden gesteld. Vanaf 1 januari 2022 is het nieuwe donatiebeleid definitief van kracht en zetten we de overgangsregeling stop.