Tender Financiële Zelfredzaamheid

Tender Financiële Zelfredzaamheid

Fonds 1818 heeft de afgelopen jaren verkend wat er in het werkgebied voor inwoners wordt gedaan om hun financiële zelfredzaamheid te bevorderen. Het fonds wil nieuwe projecten ondersteunen die ervoor zorgen dat mensen uit de schulden blijven of er snel weer uitkomen. Fonds 1818 stelt hiervoor tot eind 2022 één miljoen euro beschikbaar. Organisaties konden tot 1 april 2019 een plan indienen.

 

Projecten gericht op de volgende thema’s kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen:

 • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden;

 • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood;

 • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen;

 • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat;

 • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden.


Bij de beoordeling van aanvragen zijn de reguliere criteria van Fonds 1818 van kracht. Dit betekent onder meer dat alleen rechtspersonen aanvragen kunnen indienen en het project plaatsvindt in het werkgebied van Fonds 1818.

 


Plan indienen
Tot 1 april 2019 konden organisaties plannen (van maximaal een A4tje) indienen die de financiële zelfredzaamheid bevorderen. 

 

Verstrek hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

 • Organisatiegegevens en contactpersoon;

 • Wat houdt het project in en welke concrete activiteiten worden ontplooid;

 • Waar en wanneer wordt het project gerealiseerd (begin- en einddatum);

 • Welke resultaten worden beoogd;

 • Met welke organisaties/instellingen wordt samengewerkt;

 • Welke doelgroep(en) is/zijn betrokken en hoe groot is het verwachte bereik;

 • Zijn er vrijwilligers  bij het project betrokken en zo ja hoeveel;

 • Globale begroting met dekkingsplan.

 

Voorrang wordt gegeven aan meerjarige plannen met een maximum van drie jaar. Kosten bedragen minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, zo mogelijk uit verschillende gemeentes in het werkgebied van Fonds 1818, hebben de voorkeur. Ook wordt nagegaan in hoeverre het project iets toevoegt in de betreffende gemeente ten opzichte van het huidige aanbod/de bestaande werkwijze.


Planning
De eerste selectie van ingediende plannen vindt plaats voor 1 mei 2019. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd uiterlijk 1 augustus 2019 een uitgewerkt projectplan inclusief begroting en eventueel dekkingsplan in te dienen. Voor 1 oktober 2019 vindt dan, in nauw overleg met een klankbordgroep van deskundigen, de selectie plaats van aanvragen die in aanmerking komen voor een donatie.

 

Meer informatie
Heb je vragen over de tender? Stel die dan aan projectleider Irene Davids via davids@fonds1818.nl.

 

Uit de Rode Cijfers
De Tender Financiële Zelfredzaamheid is voortgekomen uit het programma Uit de Rode Cijfers van Fonds 1818. In 2018, tijdens het jubileumjaar, heeft het fonds drie verkenners op pad gestuurd. Zij hebben in kaart gebracht wat er in de regio van Fonds 1818 leeft en gebeurt op het gebied van financiële zelfredzaamheid.

 

Bekijk de video die we maakten over de Tender Financiele Zelfredzaamheid:

U bent hier