Algemene voorwaarden bij rechtspersonen

1. Voorwaarde voor de toekenning van de financiële steun is dat alle afspraken die Fonds 1818 met u of uw organisatie heeft gemaakt volledig worden nagekomen, inclusief de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Het toegekende bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. Fonds 1818 is een ANBI, waardoor de donatie is vrijgesteld van schenkbelasting.

3. Uw organisatie mag haar rechten en plichten uit deze overeenkomst niet aan andere organisaties of personen overdragen, (stil) verpanden of op andere wijze bezwaren of vervreemden, tenzij Fonds 1818 hiervoor van tevoren schriftelijk of per e-mail toestemming heeft gegeven.

4. De toekenning door Fonds 1818 is gebaseerd op de gegevens die het fonds van u heeft ontvangen, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.

5. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op toekenning door Fonds 1818, zal u het fonds direct schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de goedkeuring van Fonds 1818 vereist.

6. Fonds 1818 heeft het recht om de financiële steun in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:

  • de afspraken niet, niet volledig of niet op tijd worden nagekomen;
  • de activiteiten waarvoor de financiële steun is bedoeld niet of onvolledig gerealiseerd zijn;
  • de door Fonds 1818 toegekende financiële steun niet of niet volledig nodig is voor het overeengekomen doel; 
  • binnen vijf jaar na dagtekening van de contractbrief faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering van uw organisatie wordt aangevraagd, uw organisatie een akkoord aan uw crediteuren aanbiedt, haar activiteiten geheel of grotendeels staakt en/of aan een ander overdraagt of u er niet in slaagt een executoriaal beslag op enige zaak van uw organisatie binnen drie werkdagen op te laten heffen;
  • Fonds 1818 met de wijzigingen genoemd in punt 5 in redelijkheid niet kan instemmen;
  • Fonds 1818 binnen 12 maanden na dagtekening van de contractbrief geen verklaring heeft ontvangen dat het project doorgaat;
  • Fonds 1818 geen financiële verantwoording heeft ontvangen, zelfs niet nadat het fonds hiertoe schriftelijk of per e-mail met een termijn heeft aangedrongen. 

7. In de situaties zoals genoemd in punt 6, heeft Fonds 1818 ook het recht om de financiële steun die al betaald is volledig of gedeeltelijke terug te vorderen.    
8. Als de financiële steun is gebruikt voor de aankoop van één of meer zaken, neemt u tijdig met Fonds 1818 contact op om te overleggen over een andere bestemming van deze zaken, wanneer:  

  • uw organisatie ophoudt te bestaan en/of
  • deze zaken niet of niet meer gebruikt worden voor de activiteiten waarvoor uw organisatie deze volgens uw aanvraag had bestemd.

Als u nalaat om met Fonds 1818 in overleg te treden over herbestemming, of als dit overleg niet tot overeenstemming leidt, heeft Fonds 1818 het recht zijn financiële steun geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

9. Fonds 1818 vraagt als financiële verantwoording een overzicht van inkomsten en uitgaven. Daarnaast vraagt het fonds bij donaties tot en met € 100.000, - een bestedingsverklaring en bij hogere donaties een accountantsverklaring. Bij de financiële verantwoording hoeft u geen bonnen mee te sturen. U dient deze wel minimaal een jaar te bewaren nadat u de verantwoording naar Fonds 1818 heeft opgestuurd. Als Fonds 1818 dat verzoekt, dient u de bonnen en facturen op te sturen. Fonds 1818 behoudt zich het recht voor om de inkomsten en uitgaven van het project bij uw organisatie zelf te (laten) controleren, waaraan uw organisatie alle medewerking zal verlenen.

10. Fonds 1818 waardeert het als u na afloop foto’s van het project opstuurt, zodat het fonds hiervan een indruk krijgt. Fonds 1818 gaat vertrouwelijk met deze foto’s om. Nadat de foto’s bekeken zijn, worden ze direct door het fonds verwijderd, tenzij er andere afspraken met u gemaakt zijn. 

11. Fonds 1818 heeft het recht de naam van uw organisatie, een omschrijving van het project en de financiële steun die het fonds heeft verstrekt, te vermelden en te gebruiken in zijn publiciteitsuitingen, zoals website en jaaroverzicht. 

12. Fonds 1818 waardeert het als u in eigen publiciteitsuitingen over uw project melding maakt van de steun door Fonds 1818, waarbij u de naam van Fonds 1818 als volgt hanteert: Fonds 1818. Het logo van Fonds 1818 kunt u downloaden op onze website. Voor vlaggen en banners van Fonds 1818, graag contact opnemen met afdeling Voorlichting en Communicatie: telefoon 070 375 49 56.

U bent hier