Algemene voorwaarden bij bewonersinitiatieven

1. Voorwaarde voor de toekenning van de donatie is dat alle afspraken die Fonds 1818 met u heeft gemaakt volledig worden nagekomen, inclusief de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. Het toegekende bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. Fonds 1818 is een ANBI, waardoor de donatie is vrijgesteld van schenkbelasting.

3. U mag uw rechten en plichten uit deze overeenkomst niet aan andere personen of organisaties overdragen, (stil) verpanden of op andere wijze bezwaren of vervreemden, tenzij Fonds 1818 hiervoor van tevoren schriftelijk of per e-mail toestemming heeft gegeven.

4. De toekenning door Fonds 1818 is gebaseerd op de gegevens die u heeft ingevuld op het aanvraagformulier. Bij wijziging van deze gegevens, zal u het fonds direct schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de goedkeuring van Fonds 1818 vereist.

5. Fonds 1818 heeft het recht om de donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:

  • de afspraken niet, niet volledig of niet op tijd worden nagekomen;
  • de activiteiten waarvoor de donatie is bedoeld niet of onvolledig gerealiseerd zijn;
  • de door Fonds 1818 toegekende donatie niet of niet volledig nodig is voor het overeengekomen doel; 
  • Fonds 1818 met de wijzigingen genoemd in punt 4 in redelijkheid niet kan instemmen;
  • Fonds 1818 na afloop van het project geen verantwoording van u heeft ontvangen, zelfs niet nadat het fonds hiertoe schriftelijk of per e-mail met een termijn heeft aangedrongen. 

6. In de situaties zoals genoemd in punt 5, heeft Fonds 1818 ook het recht om een al betaalde donatie volledig of gedeeltelijke terug te vorderen.    

7. Voor de verantwoording van de besteding van de donatie maakt u gebruik van het formulier dat u bij de contractbrief heeft ontvangen. U hoeft geen bonnen mee te sturen. U dient de bonnen wel minimaal een jaar te bewaren nadat u de verantwoording naar Fonds 1818 heeft opgestuurd. Als Fonds 1818 dat verzoekt, dient u de bonnen en facturen op te sturen.

8. Fonds 1818 heeft het recht een omschrijving van het project en de donatie die het fonds heeft verstrekt, te vermelden en te gebruiken in zijn publiciteitsuitingen, zoals website en jaaroverzicht. 

9. Fonds 1818 waardeert het als u in eigen publiciteitsuitingen over uw project melding maakt van de donatie door Fonds 1818, waarbij u de naam van Fonds 1818 als volgt hanteert: Fonds 1818. Het logo van Fonds 1818 kunt u downloaden op onze website. Voor vlaggen en banners van Fonds 1818, graag contact opnemen met afdeling Voorlichting en Communicatie: telefoon 070 375 49 56.

U bent hier